• KOŁA ZAINTERESOWAŃ

     • KOŁO "ŚWIADOMY OBYWATEL"

      Kółko rozwijające Świadomego obywatela.

      1. Obywatelstwo – co to takiego ? Prawa i obowiązki obywatela. Sposoby nabywania obywatelstwa i jego utraty. Apatryda (bezpaństwowiec) i kosmopolita.
      2. Instytucje stojące na straży swobód obywatelskich – Konstytucja RP, międzynarodowe konwencje i instytucje chroniące praw człowieka, Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka.
      3. Debata: Korzyści i koszty z posiadania obywatelstwa, czyli przynależności państwowej.
      4. Aktywność polityczna obywateli – pomiędzy biernością a zaangażowaniem. Formy zaangażowania obywateli w politykę. Debata: Czy warto być politycznie aktywnym i dlaczego?
      5. Państwo i jego rodzaje oraz formy. Monarchia i republika, federacja i model scentralizowany.
      6. Państwo – dla obywatela, czy obywatel dla państwa ? – debata. Państwo ograniczone, czy o szerokich kompetencjach ? – debata.
      7. Ustroje: demokracja, autorytaryzm, totalitaryzm.
      8. Jak odróżnić państwo autorytarne od totalitarnego ? Cechy państwa totalitarnego i przykłady państw totalitarnych.
      9. Ku przestrodze. Projekcja filmu: Korea Północna. Życie w tajnym państwie.
      10. Demokracja i jej odmiany oraz cechy ustroju demokratycznego (np. pluralizm, praworządność, trójpodział władzy).
      11. Demokracja jest najgorszą formą rządu, jeśli nie liczyć wszystkich innych form, których próbowano od czasu do czasu (W. Churchill, 1947) – jak rozumiesz słowa premiera Wielkiej Brytanii ? Dlaczego trzeba szanować demokrację i dbać o jej rozwój ? Wady i zalety demokracji – debata.
      12. Ideologie i doktryny – czy podział na prawicę i lewicę ma jeszcze sens ? – dyskusja.
      13. Partia polityczna – rodzaje, cele i zasady funkcjonowania.
      14. Program polityczny – przesłanie do wyborców. Nowoczesne sposoby prezentacji programów – konwencja wyborcza.
      15. Analiza programów politycznych wiodących partii w Polsce.
      16. Praca grupowa nad stworzeniem programu/programów politycznych.
      17. Lider polityczny – szef partii a przywódca państwa – jakimi cechami powinien odznaczać się mąż stanu ? – dyskusja.
      18. Wybory – święto demokracji i obywateli. Jak przeprowadza się wybory w demokratycznym państwie ? – rozwiązania prawne (ordynacja wyborcza) i instytucjonalne.
      19. Kampania wyborcza i jej kulisy.
      20. Władza ustawodawcza w Rzeczypospolitej Polskiej: Sejm RP i Senat RP (kompetencje, organy, proces legislacyjny).
      21. Władza wykonawcza – Prezydent RP i Prezes Rady Ministrów oraz Rada Ministrów (kompetencje, organy, zadania, proces wyłaniania).
      22. Rzeczpospolita Polska państwem prawa – sądy i trybunały.
      23. Idea samorządności i samorząd terytorialny w Polsce. Jaki mamy wpływ na rozwój lokalnej społeczności ? – debata.
      24. Szczeble, instytucje i zadania samorządu terytorialnego w Polsce.
      25. Polska na arenie międzynarodowej – członkostwo w głównych instytucjach międzynarodowych: ONZ, NATO, UE.
      26. Unia Europejska – najbardziej zaawansowany podmiot integracyjny na świecie – historia, charakterystyka instytucji i działalności.
      27. Relacje z sąsiadami i strategicznymi partnerami: Niemcy, Rosja, Ukraina, Litwa, Węgry, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.
  • Logowanie

  • Kontakt

   • Prywatna Szkoła Podstawowa SALWATOR
   • sekretariat@szkolasalwator.pl
   • 12 422 04 08 500 085 231 502 217 434
   • ul. Senatorska 39, 30-106 KRAKÓW
   • ALUMNUS sp. z o.o. (właściciel Prywatnej Szkoły Podstawowej Salwator) ING Bank Śląski S.A. 80 1050 1445 1000 0023 4280 8371 (na przelewie prosimy podawać imię i nazwisko dziecka) Informacje o wpłatach czesnego: księgowość Prywatnej Szkoły SALWATOR p. Monika Bąkiewicz i Anna Palonek Poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 14:00 tel. (12) 423-56-28 e-mail: alumnus@ascokrakow.pl
   • poniedziałek, środa 8:00 – 16:00 wtorek, czwartek, piątek 8:00 – 14:00
 • Galeria zdjęć

   brak danych