• KOŁA ZAINTERESOWAŃ

     • KOŁO MATEMATYCZNE

      ALFIK, KANGUR KOŁO MŁODYCH MATEMATYKÓW PRZYGOTOWUJĄCE DO KONKURSÓW MATEMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KLASY 2 I 3

      ZAŁOŻENIA OGÓLNE
      Dzieci w młodszym wieku szkolnym są otwarte i ciekawe świata.  Postanowiłam wyjść naprzeciw potrzebom uczniów z uzdolnieniami matematycznymi i zorganizować im zajęcia pozalekcyjne w formie koła matematycznego. Zajęcia adresowane są do uczniów z klasy 2 i 3, którzy są zainteresowani matematyką i chcą uczestniczyć w konkursach matematycznych. Spotkania będą odbywać się raz w tygodniu i trwać jedną godzinę lekcyjną.

      CELE PROGRAMU:

      • promowanie koła jako atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego,
      • rozwijanie zainteresowań matematycznych,
      • zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań matematycznych,
      • umożliwianie uzyskania wiedzy o wyższym poziomie trudności, zgodnie z rozwojem intelektualnym i uzdolnieniami,
      • wyzwalanie twórczej aktywności,
      • wdrażanie do logicznego myślenia, samodzielności, samokontroli i samooceny,
      • zdobywanie umiejętności współpracy z rówieśnikami.
      • wyrobienie nawyku obserwacji, eksperymentowania, samodzielnego poszukiwania i zdobywania informacji
      • świadome korzystanie z tekstu matematycznego, samodzielne redagowanie tekstów matematycznych, formułowanie wypowiedzi oraz wykonywanie operacji matematycznych

      TREŚCI:

      Treści programu koła matematycznego klas II i III dostosowane są do wieku, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczniów. Poszerzanie treści programowych, stopniowanie trudności ma za zadanie stymulowanie rozwoju uzdolnień i postaw twórczych. Uczniowie będą rozwiązywali zadania, które pojawiły się w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Alfik oraz Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur.

      METODY:

      • aktywizujące, problemowe, integracyjne w pracy z grupą.
      • praca w grupach i różne metody stymulujące samodzielne ich działanie- m.in. Matematyczne Stacje Badawcze
      • różnorodne gry i zabawy
      • udział w konkursach matematycznych

      FORMY:

      • praca indywidualna, praca grupowa.

      PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

      Realizacja treści i osiąganie celów odbywa się poprzez:

      • rozwiązywanie zadań tekstowych różnymi sposobami,     
      • rozwiązywanie zadań tekstowych niestandardowych,  
      • rozwiązywanie zadań złożonych,           
      • matematyczne rozrywki umysłowe,    
      • łamigłówki matematyczne,    
      • gry dydaktyczne,     
      • gry i zabawy logiczne

      PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:

      Klasa II

      Uczeń potrafi:

      • dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić w zakresie 100,
      • rozwiązywać zadania tekstowe różnymi sposobami,
      • określać związki między danymi a szukanymi w zadaniach niestandardowych,
      • dodać i odjąć liczby wielocyfrowe,
      • układać zadania tekstowe do formuły matematycznej,
      • biegle wykorzystywać prawa działań, w celu ułatwienia obliczeń,
      • rozwiązywać zadania tekstowe za pomocą grafów, drzewek matematycznych, tabelek funkcyjnych,
      • współpracować z rówieśnikami.


      Klasa III

      Uczeń potrafi:

      • dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić w zakresie 100,
      • rozwiązywać zadania tekstowe różnymi sposobami,
      • określać związki między danymi a szukanymi w zadaniach niestandardowych,
      • dodać i odjąć liczby wielocyfrowe,
      • wykonywać mnożenie i dzielenie liczb wielocyfrowych przez liczbę jednocyfrową,
      • układać zadania tekstowe do formuły matematycznej,
      • biegle wykorzystywać prawa działań, w celu ułatwienia obliczeń,
      • rozwiązywać zadania tekstowe za pomocą grafów, drzewek matematycznych, tabelek funkcyjnych,
      • współpracować z rówieśnikami.

      EWALUACJA
      Aby przekonać się, czy zaproponowany program daje pożądany wpływ na uczniów, konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji tj. działania pozwalającego stwierdzić, w jakim stopniu zamierzone cele są osiągnięte, czy proponowane metody i formy pracy są skuteczne. Oceny atrakcyjności zajęć dokonają same dzieci poprzez udział w zajęciach oraz informację zwrotną. Inne sposoby ewaluacji to udział w konkursach oraz wyniki sprawdzianów wiedzy i umiejętności. Wyniki ewaluacji posłużą do wyciągnięcia wniosków o realizacji programu Koła Młodych Matematyków w latach następnych.

       

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Prywatna Szkoła Podstawowa SALWATOR
   • sekretariat@szkolasalwator.pl
   • 500 085 231
   • ul. Senatorska 39, 30-106 KRAKÓW
   • ALUMNUS sp. z o.o. (właściciel Prywatnej Szkoły Podstawowej Salwator) ING Bank Śląski S.A. 80 1050 1445 1000 0023 4280 8371 (na przelewie prosimy podawać imię i nazwisko dziecka) Informacje o wpłatach czesnego: księgowość Prywatnej Szkoły SALWATOR p. Monika Bąkiewicz i Anna Palonek Poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 14:00 tel. (12) 423-56-28 e-mail: alumnus@ascokrakow.pl
   • poniedziałek, środa 8:00 – 16:00 wtorek, czwartek, piątek 8:00 – 14:00
 • Galeria zdjęć

  • XXIV Ogólnopolskie Zawody w pływaniu
  • Prace uczniów
  • Edukacja poprzez szachy