• KOŁA ZAINTERESOWAŃ

     • KONKURSOWE KOŁO CHEMICZNE

      Adresaci koła
      Treści programowe przeznaczone są dla uczniów klas siódmych i ósmych, mających uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze i mają służyć rozbudzaniu zainteresowań przedmiotem, rozwijać i pogłębiać ich wiadomości i umiejętności z myślą o uczestnictwie w kuratoryjnym konkursie z chemii dla uczniów szkół podstawowych.
      Program koła
      Treści nauczania bezpośrednio nawiązują do podstawy programowej przedmiotu chemia dla II etapu edukacyjnego obejmującego klasy IV – VIII ośmioletniej szkoły podstawowej, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (…) (Dz. U. z 2017 r., poz. 356).
      Prowadzący koło w każdym roku szkolnym dostosowuje treści nauczania do realizowanego programu w trybie bieżącym oraz do komunikatów Małopolskiego Kuratora Oświaty w zakresie organizacyjnym Małopolskiego Konkursu Chemicznego.

      Ogólne cele edukacyjne:

      • kształcenie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem,
      • kształcenie umiejętności interpretacji informacji zawartych w wykresach, tabelach itp.,
      • rozwijanie umiejętności obserwacji,
      • umiejętność planowania doświadczeń, wyciągania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń i opisywania ich,
      • kształtowanie naukowego sposobu myślenia, koniecznego dla prawidłowego wnioskowania, również w obszarze obliczeń chemicznych,
      • przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji,
      • poprawne posługiwanie się językiem chemii,
      • wdrażanie do bezpiecznej pracy laboratoryjnej,
      • rozumienie związku chemii z innymi naukami.

      Cele szczegółowe:

      • oddziaływania edukacyjne (rozwijanie słownictwa, poprawienie funkcjonowania pamięci krótko i długotrwałej, uczenie pojęć abstrakcyjnych, nabywanie umiejętności wskazywania związków chemii z ogólną wiedzą przyrodniczą, rozwijanie i rozbudzanie pasji badawczej);
      • oddziaływania motywacyjne (uczenie systematyczności, obowiązkowości, motywowanie do regularnych zajęć);
      • poprawienie umiejętności psychologicznych (rozwijanie umiejętności komunikacji, ćwiczenie koncentracji uwagi).

      Formy i metody pracy:
      Wśród form należy wyróżnić pracę indywidualna, zespołową, ćwiczenia laboratoryjne, pracę z programami i testami komputerowymi, pracę z literaturą fachową. Wszystkie wykorzystane formy wpisują się w metody: laboratoryjne, problemowe, dyskusyjne (z aktywizacją werbalną), eksponujące, indywidualna praca z uczniem (szczególnie tym, który pokonał pierwszy szczebel konkursu).

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Prywatna Szkoła Podstawowa SALWATOR
   • sekretariat@szkolasalwator.pl
   • 12 422 04 08 500 085 231 502 217 434
   • ul. Senatorska 39, 30-106 KRAKÓW
   • ALUMNUS sp. z o.o. (właściciel Prywatnej Szkoły Podstawowej Salwator) ING Bank Śląski S.A. 80 1050 1445 1000 0023 4280 8371 (na przelewie prosimy podawać imię i nazwisko dziecka) Informacje o wpłatach czesnego: księgowość Prywatnej Szkoły SALWATOR p. Monika Bąkiewicz i Anna Palonek Poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 14:00 tel. (12) 423-56-28 e-mail: alumnus@ascokrakow.pl
   • poniedziałek, środa 8:00 – 16:00 wtorek, czwartek, piątek 8:00 – 14:00
 • Galeria zdjęć

   brak danych