• PRZETWARZANIE DANYCH

    • Klauzula informacyjna  - Prywatna Szkoła Podstawowa Salwator

     Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej RODO, informuję, że:

     1. Administratorem danych osobowych jest ALUMNUS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Zamoyskiego 31, 30-519 Kraków, KRS 0000332153, NIP 679-301-19-57, która prowadzi Prywatną Szkołę Podstawową – Salwator, ul. Senatorska 39, 30-106 Kraków, która przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.
     2. Dane przetwarzane będą zgodnie z RODO.
     3. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji dziecka, wykonywania umowy, w celu realizacji innych świadczeń na podstawie udzielonej zgody, w wykonaniu obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ALUMNUS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Zamoyskiego 31,30-519 Kraków, KRS 0000332153, NIP 679-301-19-57, która prowadzi Prywatną Szkołę Podstawową – Salwator, ul. Senatorska 39,30-106 Kraków, w tym w szczególności w celu realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f), z art. 9 ust. 2 lit. a i g RODO w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.
     4. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy z ALUMNUS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie lub przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku nie dojścia do podpisania umowy o kształcenie dziecka w Prywatnej Szkole Podstawowej – Salwator, wszelkie dane, pozyskane podczas procesu rekrutacji dziecka, zostaną niezwłocznie zniszczone.
     5. Odbiorcami otrzymanych od Pana/Pani danych osobowych będą podmioty powiązane z ALUMNUS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadczące usługi na rzecz ALUMNUS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (m.in. firmy informatyczne obsługujące systemy informatyczne (w tym m.in. pocztę elektroniczną) lub udostępniające narzędzia informatyczne Administratorowi, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, usługi analityczne, audytowe, doradcze, prawne, firmy kurierskie, Poczta Polska, cateringowe), podmioty współpracujące z ALUMNUS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, a także podmioty publiczne,na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
     6. Zebrane od Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jednakże, sytuacja taka może się zdarzyć. Jeśli będziemy musieli przenieść otrzymane od Pana/Pani dane osobowe do innych podmiotów poza UE / EOG, dopilnujemy, aby istniały specjalne zabezpieczenia w postaci klauzul modelowych i zapewnimy, że odpowiedni poziom ochrony danych jest stosowany w celu ochrony danych.
     7. Na podstawie art. 15-21 RODO posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
     8. W związku z art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe na terenie Prywatnej Szkoły Podstawowej – Salwator przy ul. Senatorskiej 39, 30-106 Kraków działa monitoring rejestrujący obraz. Nagrania są przechowywane przez okres do 3 miesięcy,a następnie trwale niszczone, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w odrębnych przepisach prawa. Administratorem nagrań jest ALUMNUS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,ul. Zamoyskiego 31, 30-519 Kraków, KRS 0000332153, NIP 679-301-19-57, która prowadzi Prywatną Szkołę Podstawową – Salwator, ul. Senatorska 39, 30-106 Kraków.
     9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania,iż przetwarzanie otrzymanych od Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
     10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i wynika z chęci zgłoszenia dziecka do Prywatnej Szkoły Podstawowej – Salwator, a konsekwencją niepodania danych będzie niemożność przyjęcia dziecka do Prywatnej Szkoły Podstawowej – Salwator.
     11. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie danych osobowych przetwarzanych w ramach wykonywania umowy przez ALUMNUS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
     12. Administrator Danych Osobowych wyznaczył inspektora danych osobowych – pana Stanisława Tronowa, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty e-mail: rodo@szkolasalwator.pl.
     13. W przypadku jakichkolwiek pytań może Pan/Pani także skontaktować się z ALUMNUS Sp. z o.o. z siedzibą
     14. w Krakowie za pośrednictwem poczty lub e-mail sekretariat@szkolasalwator.pl.
  • Logowanie

  • Kontakt

   • Prywatna Szkoła Podstawowa SALWATOR
   • 12 422 04 08 500 085 231 502 217 434
   • ul. Senatorska 39, 30-106 KRAKÓW Poland
   • ALUMNUS sp. z o.o. (właściciel Prywatnej Szkoły Podstawowej Salwator) ING Bank Śląski S.A. 80 1050 1445 1000 0023 4280 8371 (na przelewie prosimy podawać imię i nazwisko dziecka) Informacje o wpłatach czesnego: księgowość Prywatnej Szkoły SALWATOR p. Anna Palonek Poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 14:00 tel. (12) 501-714-464 e-mail: alumnus@ascokrakow.pl
   • poniedziałek, środa 8:00 – 16:00 wtorek, czwartek, piątek 8:00 – 14:00
 • Galeria zdjęć

   brak danych