• KOŁA ZAINTERESOWAŃ

     • KOŁO HISTORYCZNE


      CELE:

      Podstawowym zadaniem jest praca indywidualna z Uczniami, którzy pragną zdobyć dodatkowe informacje i poszerzyć swoje wiadomości z zakresu historii Polski i powszechnej. Tematyka będzie wypadkową zainteresowań i sugestii Uczestników oraz propozycji prowadzącego. Wśród działań znajdą się wysiłki zmierzające do poszerzenia wiedzy poza tematykę określoną przez podstawę programową zatytułowaną: Wczoraj i dziś. Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej autorstwa Tomasza Maćkowskiego. Wśród rekomendacji nauczyciela znajdą się kategorie i zagadnienia pozwalające lepiej zrozumieć i wyjaśnić przebieg procesu dziejowego i łatwiej przyswoić mechanizmy rządzące otaczającą nas rzeczywistością, zaznajomienie Uczestników z pojęciami właściwymi dla nauk historycznych, materiałami źródłowymi dostarczającymi nam wiedzy o przeszłości, wprowadzenie do myślenia przyczynowo – skutkowego, budowania analogii i kojarzenia faktów. Wśród proponowanych kwestii znajdą się przykładowo: powstawanie państw, demokracja, sposoby sprawowania władzy, konflikty i wojny, wybitne jednostki w dziejach, bohaterowie, rewolucje, kształtowanie się kapitalizmu, początki praw i wolności jednostkowych, relacje pomiędzy Polską i jej sąsiadami oraz rola stereotypów i autostereotypów w ich kształtowaniu, ocena przyczyn upadku Rzeczypospolitej szlacheckiej, zagrożenie autokracją i totalitaryzmem. W kręgu sugerowanych i przedstawianych problemów znajdą się również tematy dotyczące „małej ojczyzny”, czyli historii społeczności lokalnej, miejsca zamieszkania, zwłaszcza, że Kraków i okolice są obszarami o bardzo bogatej i różnorodnej historii. Prowadzący otwarty jest na inicjatywy Uczestników, zwłaszcza chęć poszerzenia swojej wiedzy na temat konkretnych wydarzeń (wiedza dotycząca konkretnego problemu/faktu, miejsca, bitwy, wojny, postaci) lub procesów rządzących przebiegiem historii. Uczniowie mogą pracować indywidualnie lub zespołowo, zwłaszcza jeśli dane zagadnienie lub zespół zagadnień wzbudzi szersze zainteresowanie. Metody pracy i techniki będą dostosowane do możliwości, umiejętności, zaawansowania wiedzy i preferencji Ucznia. Rekomendowane będzie okresowe prezentowanie prac przez poszczególnych Uczestników lub zespoły na forum koła, celem zwiększania atrakcyjności zajęć, interaktywności oraz integracji grupy stanowiącej kółko. Technika prezentacji dowolna: wypowiedź/wykład, prezentacja, zwłaszcza multimedialna, praca plastyczna.

      ADRESACI KOŁA:

      Uczniowie klas 4 - 8 zainteresowani poszerzeniem wiedzy, zdobywaniem wiadomości ponad te, które są przewidziane przez podstawę programową i realizacją projektów z zakresu powyższego przedmiotu. Uczestnictwo w pracach koła jest dobrowolne.

      ZADANIA PROWADZĄCEGO i METODY PRACY:

      Do zadań prowadzącego należeć będzie regularne prowadzenie kółka, koordynacja działań Uczestników, pomoc w konkretyzacji zainteresowań, udzielanie rad i wskazówek merytorycznych oraz bibliograficznych, również poszukiwanie i udostępnianie materiałów niezbędnych celem zaspokojenia ciekawości Uczestników (np. opracowania specjalistyczne), nadzór rzeczowy na realizowanymi zadaniami oraz opracowywanie merytoryczne zagadnień będących przedmiotem pracy Uczestników kółka, a także udzielanie pomocy w realizacji projektów. Zagadnienia prezentowane przez prowadzącego będą przedstawiane w formule wykładu, prezentacji multimedialnej i będą wzbogacone materiałami ikonograficznymi, kartograficznymi, audiowizualnymi (szczególnie filmowymi), tablicami, tabelami, wykresami. Podczas zajęć prowadzący przewiduje dyskusje i debaty o charakterze merytorycznym, czyli poświęcone zagadnieniom będącym przedmiotem analizy.

      INFORMACJE DODATKOWE:

      Prowadzący zastrzega sobie prawo podziału koła zainteresowań na przeznaczone osobno dla poszczególnych klas lub grup wiekowych (klasy 4-6 i 7–8) , gdyby liczba Zainteresowanych czyniła wspólną pracę nieefektywną i niesatysfakcjonującą.

       

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Prywatna Szkoła Podstawowa SALWATOR
   • sekretariat@szkolasalwator.pl
   • 12 422 04 08 500 085 231 502 217 434
   • ul. Senatorska 39, 30-106 KRAKÓW
   • ALUMNUS sp. z o.o. (właściciel Prywatnej Szkoły Podstawowej Salwator) ING Bank Śląski S.A. 80 1050 1445 1000 0023 4280 8371 (na przelewie prosimy podawać imię i nazwisko dziecka) Informacje o wpłatach czesnego: księgowość Prywatnej Szkoły SALWATOR p. Monika Bąkiewicz i Anna Palonek Poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 14:00 tel. (12) 423-56-28 e-mail: alumnus@ascokrakow.pl
   • poniedziałek, środa 8:00 – 16:00 wtorek, czwartek, piątek 8:00 – 14:00
 • Galeria zdjęć

   brak danych