• KOŁA ZAINTERESOWAŃ

     • CHÓR SZKOLNY

      Zadaniem wychowania estetycznego, wychowania przez sztukę jest organizowanie życia wartościowego, interesującego i pogłębiającego treści wewnętrzne. Istotną rolę spełniać powinny zajęcia uzupełniające zainteresowania, wyzwalające postawy twórcze i energię ucznia. Jedną z takich form pogłębiania zamiłowań jest uczestnictwo dzieci i młodzieży w chórze szkolnym.

      FUNKCJE CHÓRU SZKOLNEGO
      Program chóru szkolnego zakłada przede wszystkim kształcenie głosu, ale zawiera również elementy zasad muzyki i historii muzyki. W myśl założeń programowych chór szkolny ma spełniać trzy funkcje:  poznawczo - kształcącą, wychowawczą,użytkową.
      Najbardziej ceniona jest funkcja użytkowa. Chór szkolny bierze udział w występach organizowanych z różnych okazji, świąt, rocznic. Przygotowywany jest odpowiedni repertuar związany z kalendarzem imprez szkolnych. Chór to grupa społeczna skupiająca uczniów o różnorakich zapatrywaniach na rzeczywistość. Dla wielu taka społeczność stanowi pewien wzorzec i model postępowania. Powszechnie dostrzeganym i zawsze podkreślanym walorem wychowawczym chóru jest wpływ na kształcenie świadomej dyscypliny zespołowej, umiejętność 3 współdziałania i współodpowiedzialności. Udział w chórze wyrabia punktualność, dokładność w działaniu, poczucie porządku, szacunek dla działania z rówieśnikami oraz dyrygentem. Charakter wychowawczy mają wykonywane utwory, które kształtują emocjonalny stosunek do świata zewnętrznego. Współpraca zespołowa zbliża do siebie uczniów, stymuluje zahamowania, pobudza nieśmiałych do aktywności i jest sposobem nawiązywania kontaktów. Poprzez analizę i naukę utworów, piosenek uczniowie przyswajają zasady obowiązujące w muzyce i emisji głosu.

      CEL GŁÓWNY:
      Rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień muzycznych uczniów.

      CELE SZCZEGÓŁOWE:

      • Kształtowanie głosu uczniów i umiejętności posługiwania się nim.
      • Kształtowanie słuchu muzycznego oraz rozwijanie wrażliwości intonacyjno-emisyjnej.
      • Wyposażenie uczniów w podstawowe wiadomości i umiejętności w zakresie śpiewu.
      • Rozwijanie uczuć patriotycznych poprzez prawidłowy dobór i wykonywanie repertuaru okolicznościowego.
      • Wdrażanie uczniów do aktywności twórczej i kulturalnego wykorzystywania czasu wolnego.
      • Kształcenie umiejętności współżycia w zespole oraz odpowiedzialności za poziom i wyniki jego działalności.
      • Tworzenie sytuacji dających możliwość przeżyć wewnętrznych, bezinteresownego działania, procesu twórczego - wysiłku i radości towarzyszących twórczej aktywności.
      • Przyczynianie się do wzbogacania życia kulturalnego szkoły i środowiska.
      • Opanowanie różnorodnego repertuaru związanego z kalendarzem imprez szkolnych.
      • Organizowanie występów podczas imprez szkolnych.
      • Przygotowanie zespołu do udziału w różnego rodzaju imprez środowiskowych.
      • Praca z uczniem uzdolnionym muzycznie
      • Przygotowanie chóru i solistów do konkursów, festiwali i przeglądów muzycznych.

      METODY NAUCZANIA:

      1. Metody asymilacji wiedzy:  pogadanki na temat higieny głosu, ćwiczeń emisyjnych i dykcyjnych;  pojęcia niezbędne do prowadzenia rozmów o muzyce;  nauka piosenek metodą ze słuchu.  metoda analityczno - percepcyjna - stosuje się przy pracy nad piosenką (zapamiętanie utworu ze słuchu). Istotą tej metody jest zaprezentowanie pewnego wzoru wykonania oraz przeprowadzenia z uczniem analizy słuchowej w celu świadomego zapamiętania
      2. Metody praktyczne:  przykładowe ćwiczenia emisyjne wykonywane przez nauczyciela, aż do samodzielnego wykonania ich przez uczniów;  stopniowanie trudności wykonywanych ćwiczeń (dostosowanie do możliwości poznawczych ucznia);  ćwiczenia wykonywane przez uczniów indywidualnie i grupowo;
      3. Metody eksponujące:  poznawanie wartości przez przeżywanie;  tworzenie sytuacji dających możliwość przeżyć wewnętrznych; eksponowanie wartości moralnych i estetycznych.  metoda ekspresji - jest to metoda zapewniająca uczniowi zetknięcie się z dziełem artystycznym ( np. wysłuchanie utworu, teledysku, itp.)

      TREŚCI NAUCZANIA: (KSZTAŁCENIA)
      Program zakłada realizację następujących treści związanych z problematyką prawidłowego kształcenia i rozwoju głosu:  Nauka piosenek i pieśni z zachowaniem naturalnego głosu.  Stopniowe rozszerzanie skali głosu (a-e2). Systematyczne doskonalenie głosu i techniki śpiewania przez stosowanie specjalnie dobranych ćwiczeń emisyjnych.  Kształcenie techniki zespołowego śpiewu przez ćwiczenia wyrównujące barwę samogłosek i poprawną dykcję.  Doskonalenie intonacji przez ćwiczenia rozwijające wrażliwość słuchową na wysokość dźwięku.  Stosowanie zmian dynamiki, tempa i różnorodnej artykulacji w śpiewie.  Przygotowanie do śpiewu wielogłosowego poprzez kanony, proste układy dwugłosowe.  Nauka piosenek w językach obcych . Nauka piosenek ludowych. Śpiewanie pieśni i piosenek na uroczystościach szkolnych i poza szkołą

      OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
      umiejętność współpracy podczas śpiewu zbiorowego;  znajomość ćwiczeń emisyjnych i dykcyjnych;  znajomość terminów muzycznych;  reagowanie na ruchy dyrygenta chóru;  znajomość repertuaru;  umiejętność słuchania i analizowania utworów;  umiejętność zrozumienia treści muzycznej utworu i jej interpretacja;  udział podczas imprez szkolnych i środowiskowych;  udział w konkursach i przeglądach muzycznych.

      EWALUACJA
      Ewaluacja osiągnięć uczniów będzie mieć charakter kształcący tzn. będzie ich wspierać w procesie kształcenia i wychowania. Dzieci będą oceniane przez pracowników szkoły, pozostałych uczniów i zaproszonych na występy gości, podczas programów artystycznych. Przez cały czas będzie prowadzona ewaluacja wspierająca, dzięki której program będzie doskonalony. Sposoby mierzenia efektów: Zadania kontrolujące umiejętność poprawnego śpiewu ze słuchu

      Sposoby mierzenia efektów:
      Zadania kontrolujące umiejętność poprawnego śpiewu ze słuchu. Zadania kontrolujące sprawną intonacja w zakresie skali. Zadania kontrolujące znajomość gatunków muzyki wokalnej.

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Prywatna Szkoła Podstawowa SALWATOR
   • sekretariat@szkolasalwator.pl
   • 500 085 231
   • ul. Senatorska 39, 30-106 KRAKÓW
   • ALUMNUS sp. z o.o. (właściciel Prywatnej Szkoły Podstawowej Salwator) ING Bank Śląski S.A. 80 1050 1445 1000 0023 4280 8371 (na przelewie prosimy podawać imię i nazwisko dziecka) Informacje o wpłatach czesnego: księgowość Prywatnej Szkoły SALWATOR p. Monika Bąkiewicz i Anna Palonek Poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 14:00 tel. (12) 423-56-28 e-mail: alumnus@ascokrakow.pl
   • poniedziałek, środa 8:00 – 16:00 wtorek, czwartek, piątek 8:00 – 14:00
 • Galeria zdjęć

  • XXIV Ogólnopolskie Zawody w pływaniu
  • Prace uczniów
  • Edukacja poprzez szachy