• AKTUALNOŚCI

     • Odwołane zajęcia
      • Odwołane zajęcia

       Informujemy o odwołaniu zajęć konsultacyjnych z matematyki z powodu nieobecności Pani Zofii Piżl.

       W takiej sytuacji konsultacje z języka polskiego odbędą się wspólnie dla obu klas 8 a i b.

       Lekcje 5 i 6 są odwołane.

        

       Za utrudnienia przepraszamy.

     • UCZEŃ NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY
      • UCZEŃ NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

       PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY

       1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego nauczyciel / upoważnieni przez niego nauczyciele (np. wychowawcy klas) są zobowiązani do przekazania uczniom – nie później niż do 24 lutego 2022 r. – kluczowych informacji o egzaminie, w tym przede wszystkim dotyczących: a. harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty – zdający powinni wiedzieć, kiedy jest przeprowadzany egzamin w terminie głównym i w terminie dodatkowym (oraz kto przystępuje do egzaminu w terminie dodatkowym)

       b. struktury egzaminu (przedmioty egzaminacyjne; wybór języka obcego nowożytnego; czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów, w tym przedłużenie czasu trwania w przypadku dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu) oraz zakresu sprawdzanych umiejętności

       c. zasad przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (przebieg egzaminu każdego dnia), w tym:

       § losowania numeru stolika, przy którym uczeń będzie pracował; należy również wytłumaczyć uczniom, że niektórzy ich koledzy i koleżanki będą mieli wskazane miejsce, przy którym będą pracować

       § kodowania arkusza egzaminacyjnego

        § sprawdzania kompletności arkusza egzaminacyjnego

       § rozpoczynania pracy z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela

       § zgłaszania konieczności skorzystania z toalety

       § zasad oddawania arkusza egzaminacyjnego po zakończeniu pracy

       d. sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowego czasu (5 minut) przeznaczonego na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi; należy poinformować uczniów, że instrukcja dotycząca sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz nanoszenia poprawek na karcie odpowiedzi i w zeszycie zadań egzaminacyjnych będzie również zamieszczona w arkuszu egzaminacyjnym

       e. zakazu wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali

       f. przyborów i materiałów, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej; należy również przekazać zdającym, że na egzaminie ósmoklasisty nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników (z wyjątkiem sytuacji, kiedy korzystanie ze słownika zostało przyznane jako forma dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty)

       g. konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu

       h. możliwości sprawdzenia wyników, jakie uzyskał na egzaminie (sumarycznych oraz za rozwiązanie każdego zadania w arkuszu egzaminacyjnym), w systemie ZIU (www.wyniki.edu.pl) – konieczne jest uzyskanie loginu oraz hasła od dyrektora szkoły, w której przystępuje do egzaminu ósmoklasisty ( )

        i. możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

        2. Wskazane jest, aby przekazać uczniom, że na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:

       a. informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 oraz aneksy do tych informatorów obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022

       b. przykładowe arkusze egzaminacyjne 58 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022

       c. arkusze egzaminu próbnego

       d. zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych

       e. arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019– 2021.

       3. Należy upewnić się, że uczniowie, którzy nie mają obowiązku zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi, wiedzą o tym.

        4. Należy upewnić się, że uczniowie wiedzą, w której sali przystępują do egzaminu; o której godzinie powinni być obecni w szkole.

       5. Przed egzaminem należy przekazać uczniom, że wyniki egzaminu poznają 1 lipca 2022 r., a zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu otrzymają 8 lipca 2022 r. 10.2.

        W TRAKCIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

       1. Przed wpuszczeniem zdających do sali egzaminacyjnej należy:

       a.  powtórzyć informację o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych b. upewnić się, że każdy zdający posiada niezbędne przybory i materiały, w tym przede wszystkim długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki – również linijkę

        c. przypomnieć zdającym, aby butelki z wodą stawiali na podłodze, przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.

        2. Należy przypomnieć zdającym, że w trakcie egzaminu ósmoklasisty nauczyciele nie udzielają wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.

       3. Przed rozpoczęciem pracy z arkuszem należy przypomnieć uczniom o tym, że:

       a. na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomni im o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi

       b. po zakończeniu pracy z arkuszem będą mieć dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

       4. Jeżeli w trakcie egzaminu ósmoklasisty wystąpi konieczność unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu z przyczyn określonych w pkt 5.4., procedurę należy przeprowadzić w sposób możliwie dyskretny, nieprowadzący do piętnowania zachowania ucznia. Informację o unieważnieniu należy niezwłocznie przekazać rodzicom (prawnym opiekunom) niepełnoletniego ucznia, wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem przyczyn i dalszego sposobu postępowania.       PO EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

        1. W przypadku unieważnienia egzaminu z przyczyn określonych w pkt 7.1.3. szkoła jest zobowiązana udzielić zdającemu i jego rodzicom pełnego wsparcia na kolejnych etapach przeprowadzanej procedury.

       2. Zdający może sprawdzić wyniki, jakie uzyskał z egzaminu z każdego przedmiotu (zarówno wynik ogólny, jak i wynik za rozwiązanie każdego zadania) w systemie informatycznym ZIU dostępnym pod adresem: www.wyniki.edu.pl. Login oraz hasło do logowania przekazuje zdającemu dyrektor szkoły, w której zdający przystępował do egzaminu ósmoklasisty. Wyniki będą udostępnione w ZIU 1 lipca 2022 r. od godz. 10:00.

       3. Zdającym należy również przypomnieć o możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.


                             HARMONOGRAM EGZAMINÓW DLA KLAS 8 W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

       Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2022 roku.

       1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
       2.  Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
       3. Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych. 3 Dz.U. z 2021 r. poz. 1082. Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2022 r.
       4. Strona 3 z 6 4. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
     • Szkoła językowa Salwator
      • Szkoła językowa Salwator

       W dniach 02.05.2022 (poniedziałek) oraz 03.05.2022 r. (wtorek) Szkoła Językowa Salwator nie prowadzi zajęć językowych. Terminy te były odliczane od umowy i nie ma potrzeby ich odwoływania.

       W dniach 04.05 – 06.05.2022 r. (środa – piątek) sekretariat Szkoły Językowej Salwator jest zamknięty w związku z urlopem pracownika.

       O wszystkich kwestiach związanych z odwoływaniem zajęć prosimy informować drogą mailową : jezyki@szkolasalwator.pl , bądź smsową  501 790 610.

       Odpowiemy w najszybszym możliwym czasie. Dziękujemy.

     • Klasyfikacja końcoworoczna
      • Klasyfikacja końcoworoczna

       Terminy związane z klasyfikacją końcoworoczną w roku szkolnym 2021/2022

       do 10 maja – podanie ocen niedostatecznych i braku możliwości klasyfikacji;

       30 maja – podanie do Librusa ocen proponowanych;

       2 czerwca – spotkanie z rodzicami;

       9 czerwca  – wystawienie ocen końcoworocznych;

       9 czerwca  - Rada  Klasyfikacyjna dla klas 1 – 3;

       10 czerwca – Rada Klasyfikacyjna dla klas 4 – 8;

       20 – 23 czerwca – dni projektowe dla klas 4 - 8;

       22 czerwca – uroczyste pożegnanie klas ósmych;

       24 czerwca – ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO.

     • Spotkania z nauczycielami - Dzień Otwarty
      • Spotkania z nauczycielami - Dzień Otwarty

       W najbliższą środę 23 marca wracamy do spotkań z nauczycielami w szkole podczas Dnia Otwartego.

       Nauczyciele przedmiotowi w tym dniu będą dostępni w godzinach od 17.00 do 19.30. Serdecznie zapraszamy.

       Na 10-minutowe spotkania z nauczycielami można zapisywać się od poniedziałku 21 marca od godz. 10.30 do 23 marca do godz. 15.00 przez stronę

       Kochani Rodzice dziękuję za nieustające wsparcie rodzin z Ukrainy.

       Dostarczamy na bieżąco odzież, dzieci robią codziennie kanapki, które zawozimy na Dworzec PKP.

       Plecaczki przekazaliśmy do koordynatora projektu.

       Dziękujemy za wielkie serce tu i teraz.

     • Szkoła językowa
      • Szkoła językowa

       W dniu 11.03.2022 r. (piątek) sekretariat Szkoły Językowej Salwator będzie wyjątkowo czynny w godz. 12:00 - 16:00.

       W dniach 14.03 - 25.03.2022 r. sekretariat Szkoły Językowej Salwator będzie otwarty od 8:00 do 15:00 (godzinę krócej).

     • Pomoc dla Ukrainy
      • Pomoc dla Ukrainy

       W ostatnich dniach napływają do nas liczne pytania o zapisanie dzieci z Ukrainy do szkoły, które Państwo przyjęli z wielkim sercem pod własny dach. Niestety, obecnie w większości klas nie dysponujemy wolnymi miejscami, jedynie wolne miejsca są w klasie V.

       W Krakowie powstają specjalne miejsca zabezpieczające opiekę dla dzieci w każdym wieku z pełną opieką nauczycieli, psychologów porozumiewającymi się w języku ukraińskim. Dzieci w wieku szkolnym 7-13 lat zapraszamy do budynku Konfederacji Kupieckiej przy ul. Garbarskiej 14 w godzinach 9-12. Kontakt pani Sandra Bocko tel. 601408262.

       Dzieci w wieku przedszkolnym zapraszamy od przyszłego poniedziałku do nowopowstałego przedszkola w pomieszczeniach na pierwszym piętrze Piwnicy Pod Baranami-  Centrum Warsztatowe Pod Baranami.

       Nasza szkoła ściśle współpracuje z fundacją "Wolno Nam", która obecnie przyjęła sto osób do swojego nowego lokalu całej kamienicy przy ul. Piłsudskiego 13, który został przekazany przez właściciela dla fundacji i przez 24 godziny na dobę jest otwarta i prowadzi hotel interwencyjny, wsparcie świetlicowe, oraz żywieniowe dla wszystkich potrzebujących . Bardzo dziękuję za wszelką pomoc  o której pisałam w zeszłym tygodniu i które to rzeczy osobiście przekazałam. Na dzień dzisiejszy fundacja ma zgromadzone ogrom artykułów potrzebnych do bieżącego wsparcia potrzebujących. Obecnie, aby móc zająć się pomocą i obsługą , która trwa 24 na dobę ogromnie potrzebne jest wsparcie finansowe na utrzymanie bieżące oraz opłat za budynek wraz z  ogrzewaniem! Jesteśmy zaangażowani we wsparcie tej instytucji, jeżeli chcielibyście Państwo również dołączyć proszę o datki bezpośrednio na konto fundacji: 08253000082097103200260001.

       Po powrocie z białej szkoły spotkaliśmy się z nauczycielami i ustaliliśmy następujący plan wsparcia na terenie szkoły:

       + klasy 1-3 wraz z Nauczycielami, Rodzicami i Dziećmi dołączamy do akcji "Plecaczek", która polega na skompletowaniu i wypełnieniu małych plecaczków najpotrzebniejszymi artykułami dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Takie plecaczki trafiają następnie do maluchów, które wraz z opiekunami dopiero przekraczają granicę. Każdy z plecaczków, który trafia do dzieciaków z Ukrainy, zawiera między innymi: butelkę wody niegazowanej z dziubkiem, soczek w kartoniku ze słomką, mus w tubce, batonik, małe opakowanie kredek, kolorowankę, misia, 1 paczkę chusteczek higienicznych, 1 opakowanie mokrych chusteczek. Zbieramy je do poniedziałku i na bieżąco będziemy przekazywać firmie naszego Rodzica, który codziennie przewozi z granicy, rodziny w różne miejsca w Polsce,

       + w każdą sobotę przyjmujemy do szkoły w godz. 9-12 dzieci wraz z Rodzicami na warsztaty i zabawę. Nauczyciele będą kontaktować się ze starszymi uczniami i ustalać chętnych na udział w tych warsztatach jako pomoc. 

       + zostaną zorganizowane w okresie przedświątecznym po lekcjach zajęcia artystyczne  z ceramiki de coupage, rękodzieła oraz warsztaty kulinarne na których nasze dzieci będą przygotowywały " cudeńka ", które potem będą sprzedawać na kiermaszu aby wesprzeć Fundację, 

       O wszelakich pomysłach zaangażowania się w pomoc będziemy Państwo informować na bieżąco.

       - w soboty cyklicznie chcemy gościć w naszej szkole dzieci z Ukrainy, które aktualnie mieszkają w hostelu interwencyjnym prowadzonym przez Fundację Wolno Nam. W organizację spotkań zaangażowani będą nauczyciele naszej szkoły oraz chętni uczniowie z klas 5-8. Jeśli któreś dziecko chciałoby włączyć się w tą akcję, prosimy o kontakt z p. Moniką Łatochą lub p. Magdą Savery;

       - nawiązaliśmy współpracę z koordynatorami dostaw kanapek/żywności do punktów recepcyjnych działających na terenie Krakowa i obsługiwanych przez wolontariuszy. Jesteśmy z nimi w stałym kontakcie i w razie pojawienia się potrzeby wsparcia ich działań, będziemy wspólnie z dziećmi przygotowywać posiłki. Wszelkie informacje będą przekazywane bezpośrednio dzieciom przez wychowawców klas;

       - dołączyliśmy do akcji Plecaczek. Zbieramy małe plecaczki dla dzieci w klasach 1-4, które będą przekazywane dla przebywających w fundacji dzieci. Do plecaczków wkładamy: butelkę wody niegazowanej z dziubkiem, soczek w kartoniku ze słomką, mus w tubce, batonik/lizak małe opakowanie kredek, kolorowankę, misia/przytulankę, opakowanie chusteczek higienicznych i opakowanie mokrych chusteczek. Prosimy o przynoszenie przygotowanych plecaczków do klas do piątku (18 marca);

       - na Salwatorze rusza akcja Magazyn Rzeczy Ładnych. W dawnym hotelu Cracovia zostanie uruchomiony magazyn, do którego będzie można dostarczyć ubrania dla nastolatków z Ukrainy, wyprane, uprasowane, na wieszakach. Prosimy dzieci, aby przejrzały swoje szafy i przyniosły do szkoły jedną, lub kilka  ładnych rzecz do wtorku (15 marca). Zbierzemy wszystko i zawieziemy do magazynu;

       - na portierni można zakupić ręcznie wykonane sówki w barwach ukraińskiej flagi. Cały dochód ze sprzedaży sówek zostanie przekazany fundacji Wolno Nam. Minimalna cena jednej sówki to 10zł.

       Dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie i zapraszamy do wsparcia naszych działań.

          

     • POMOC DLA UKRAINY
      • POMOC DLA UKRAINY

       Drodzy Rodzice,

       w związku z bardzo trudną sytuacją u naszych sąsiadów i eskalacją konfliktu za wschodnią granicą nasza kadra pedagogiczna opierając się na wskazaniach działań z interwencji kryzysowej ze szczególną rozwagą i uważnością podchodzi do sytuacji i nastrojów panujących wśród dzieci i młodzieży. Szczególnie ważne jest w tej sytuacji zachowanie spokoju i rozwagi, ponieważ to od nas- dorosłych zależeć będzie stan psychiczny naszych dzieci. Jesteśmy świadomi powagi sytuacji i bardzo uważnie obserwujemy nastroje wśród dzieci, rozmawiamy , odpowiadamy na zadawane pytania i wspieramy ich w trudnych chwilach. Mamy świadomość, że wśród naszych uczniów są dzieci, którzy przeżywają tą sytuację bardzo osobiście ponieważ Ukraina jest ich ojczyzną i tam znajdują się ich bliscy. My ze swojej strony będziemy rozmawiać z dziećmi w sposób dostosowany do ich wieku, wspierać w przeżywaniu emocji i zastanawiać się nad naszą możliwością konkretnego wsparcia dla Ukrainy. W trakcie komunikacji z dziećmi jesteśmy bardzo uważni na komunikaty, które kierujemy do uczniów tak aby były one prawdziwe ale nie podsycały niepokoju i strachu. Naszą rolą jest w tym czasie bycie wsparciem dla przeżywania trudnych emocji u uczniów i budowanie poczucia bezpieczeństwa przez wspólne bycie razem oraz zachowanie rutyny dnia codziennego. Zdajemy sobie sprawę jak ważnym dla dzieci jest aby w sytuacjach lęku i strachu otoczyć je opieką i troszczyć się o zwyczajność.

       Co robimy i będziemy robić ( w zależności od zaobserwowanych potrzeb wśród dzieci):

       - rozmowy nauczycieli przedmiotowych i wychowawców z uczniami w klasie

       - rozmowy indywidualne psychologa z uczniami w kryzysie

       - rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami

       - bycie razem z dziećmi, towarzyszenie im w codzienności

       - poszukiwanie fachowej literatury, która pomoże nauczycielom w odpowiedzialny sposób rozmawiać z dziećmi o wojnie.

       Obecnie kontaktujemy się z różnymi instytucjami aby wybrać miejsce z którym w sposób długofalowy będziemy mogli wspierać potrzebujących. 

       Fundacja wolno Nam  w trybie pilnym potrzebuje konkretnie: dużej ilości termosów do rozdawania ciepłych napojów oraz posiłków, kocy, śpiworów oraz krzesełek turystycznych aby przewieźć za granicę  na stronę ukraińską , ponieważ uzyskali zgodę na jej przekraczanie a tam obecnie najbardziej potrzebna jest pomoc.  Do środy  do godz. 11 Zarząd szkoły wraz z Nauczycielami zakupuje i zawozi je do siedziby firmy. 

       W dalszej kolejności do końca tygodnia będziemy zbierać żywność długoterminową w szczególności: kasze, ryż, kaszki, musy , mleko dla dzieci, środki higieny tj. pampersy, podpaski, kosmetyki, pasty do zębów. Gdyby Państwo przywożący dzieci klas 1 i 8 do szkoły chcieli się dołączyć, zapraszamy. Rzeczy podane wyżej należy zostawiać w koszu przy holu.   

       Będziemy z Państwem w kontakcie w najbliższym czasie gdy ustalimy plan działania aby po powrocie dzieci do szkoły zaangażować się wspólnie w pomoc.

       Z wyrazami szacunku 

       Magdalena Niedziałkowska.

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Prywatna Szkoła Podstawowa SALWATOR
   • sekretariat@szkolasalwator.pl
   • 12 422 04 08 500 085 231 502 217 434
   • ul. Senatorska 39, 30-106 KRAKÓW Poland
   • ALUMNUS sp. z o.o. (właściciel Prywatnej Szkoły Podstawowej Salwator) ING Bank Śląski S.A. 80 1050 1445 1000 0023 4280 8371 (na przelewie prosimy podawać imię i nazwisko dziecka) Informacje o wpłatach czesnego: księgowość Prywatnej Szkoły SALWATOR p. Anna Palonek Poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 14:00 tel. (12) 423-56-28 e-mail: alumnus@ascokrakow.pl
   • poniedziałek, środa 8:00 – 16:00 wtorek, czwartek, piątek 8:00 – 14:00
 • Galeria zdjęć

   brak danych