• AKTUALNOŚCI

     • ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W TERMINIE OD 20 DO 24 CZERWCA 2022 ROKU
      • ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W TERMINIE OD 20 DO 24 CZERWCA 2022 ROKU

       Klasy 1 – 3

       Lekcje i koła zainteresowań odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć, łącznie z basenem.                   

       Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego nastąpi  24 czerwca o godzinie 9.00.

       Klasy 4 – 8

       Zajęcia na basenie dla klas 4 – 5  odbędą się zgodnie z harmonogramem.

       Od poniedziałku do czwartku uczniowie będą pracować metodą projektów wg następujących zasad:

       • nauczyciele prezentują przygotowane przez siebie tematy projektów;
       • każdy uczeń musi wybrać zgodny ze swoimi zainteresowaniami temat projektu i zapisać się u nauczyciela;
       • praca projektami będzie przebiegała  w godzinach od 9.00 do 13.00 pod kierownictwem opiekunów projektów, uczniowie nie mogą wcześniej być zwalniani;
       • świetlica będzie zorganizowana dla uczniów od 8.15;
       • liczbę uczestników w grupie projektowej określa prowadzący;
       • od 13.00 – 17.00 zajęcia świetlicowe dla chętnych uczniów.

       Poniżej przedstawiam Państwu propozycje projektów do realizacji przez uczniów:

       • sportowy I – A. Ormiański,
       • decoupage – M. Barwińska,
       • karta rowerowa – B. Szczap, M. Łęczycki,
       • komers klas ósmych – M. Savery i A. Dębska, M. Łatocha, I. Seweryn
       • literacko – spacerowy  – K. Paliwoda,
       • historyczny – Ł. Opozda ,
       • sportowy II – P. Ślosarczyk,
       • naukowy – M. Młynarczyk(poniedziałek, środa) i P. Własiuk(wtorek, środa)
       • robótki ręczne – J. Polony - Poluk,
       • kraje anglojęzyczne – G. Kotlarski, D. Gola
       • matematyczno – plastyczny  – Z. Piżl,
       • plastyczny – E. Kościsz,
       • zakończenie roku szkolnego – B. Szlęk, A. Kwiatkowska

       Listy zgłoszeniowe do projektów zostaną wywieszone 7 czerwca na tablicy ogłoszeniowej na parterze szkoły.

       Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego dla klas 4 – 8 odbędzie się   24 czerwca o godzinie 10.30                                                                                                      

     • Konsultacje
      • Konsultacje

       Konsultacje dla uczniów pana Marka Łęczyckiego odbędą się 6 czerwca (poniedziałek) w godzinach 7.25 do 8.10 w sali 41 a nie 9 czerwca w czwartek.

     • Spotkanie z wychowawcami kl 7
      • Spotkanie z wychowawcami kl 7

       Szanowni Państwo, ze względów organizacyjnych spotkania w wychowawcami w klasach 7 odbędą się we wtorek 7 czerwca o godz. 17.30 – 18.00, a następnie będzie możliwość umówienia się z wychowawcami na 10-minutowe spotkania od godz. 18.00-19.30.                                                              

       Link do umawiania się na 10-miutowe spotkania z nauczycielami będzie dostępny od poniedziałku 6 czerwca od godz. 10.30.

     • Spotkania z nauczycielami
      • Spotkania z nauczycielami

       Zapraszam na spotkanie z wychowawcami w szkole, które odbędzie się w czwartek 2 czerwca zgodnie z poniższym harmonogramem:  

        

       • klasy 1, 3 a, 4, 5, 6, 7, 8 godz. 17.00 – 17.30 spotkania z wychowawcami w klasach
       • nauczyciele przedmiotowi będą dostępni w tym dniu w pokoju nauczycielskim w godz.17.00-19.30. Link do umawiania się na 10-miutowe spotkania z nauczycielami
       • spotkania w wychowawcami w klasach 2 oraz 3 b odbędą się w środę 8 czerwca o godz. 17.00 – 17.30, a następnie będzie możliwość umówienia się z wychowawcami na 10-minutowe spotkania od godz. 17.30-19.30. Link do umawiania się na 10-miutowe spotkania z nauczycielami będzie dostępny od poniedziałku 6 czerwca od godz. 10.30.

        

     • Odwołane zajęcia
      • Odwołane zajęcia

       Informujemy o odwołaniu zajęć konsultacyjnych z matematyki z powodu nieobecności Pani Zofii Piżl.

       W takiej sytuacji konsultacje z języka polskiego odbędą się wspólnie dla obu klas 8 a i b.

       Lekcje 5 i 6 są odwołane.

        

       Za utrudnienia przepraszamy.

     • UCZEŃ NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY
      • UCZEŃ NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

       PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY

       1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego nauczyciel / upoważnieni przez niego nauczyciele (np. wychowawcy klas) są zobowiązani do przekazania uczniom – nie później niż do 24 lutego 2022 r. – kluczowych informacji o egzaminie, w tym przede wszystkim dotyczących: a. harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty – zdający powinni wiedzieć, kiedy jest przeprowadzany egzamin w terminie głównym i w terminie dodatkowym (oraz kto przystępuje do egzaminu w terminie dodatkowym)

       b. struktury egzaminu (przedmioty egzaminacyjne; wybór języka obcego nowożytnego; czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów, w tym przedłużenie czasu trwania w przypadku dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu) oraz zakresu sprawdzanych umiejętności

       c. zasad przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (przebieg egzaminu każdego dnia), w tym:

       § losowania numeru stolika, przy którym uczeń będzie pracował; należy również wytłumaczyć uczniom, że niektórzy ich koledzy i koleżanki będą mieli wskazane miejsce, przy którym będą pracować

       § kodowania arkusza egzaminacyjnego

        § sprawdzania kompletności arkusza egzaminacyjnego

       § rozpoczynania pracy z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela

       § zgłaszania konieczności skorzystania z toalety

       § zasad oddawania arkusza egzaminacyjnego po zakończeniu pracy

       d. sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowego czasu (5 minut) przeznaczonego na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi; należy poinformować uczniów, że instrukcja dotycząca sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz nanoszenia poprawek na karcie odpowiedzi i w zeszycie zadań egzaminacyjnych będzie również zamieszczona w arkuszu egzaminacyjnym

       e. zakazu wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali

       f. przyborów i materiałów, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej; należy również przekazać zdającym, że na egzaminie ósmoklasisty nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników (z wyjątkiem sytuacji, kiedy korzystanie ze słownika zostało przyznane jako forma dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty)

       g. konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu

       h. możliwości sprawdzenia wyników, jakie uzyskał na egzaminie (sumarycznych oraz za rozwiązanie każdego zadania w arkuszu egzaminacyjnym), w systemie ZIU (www.wyniki.edu.pl) – konieczne jest uzyskanie loginu oraz hasła od dyrektora szkoły, w której przystępuje do egzaminu ósmoklasisty ( )

        i. możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

        2. Wskazane jest, aby przekazać uczniom, że na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:

       a. informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 oraz aneksy do tych informatorów obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022

       b. przykładowe arkusze egzaminacyjne 58 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022

       c. arkusze egzaminu próbnego

       d. zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych

       e. arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019– 2021.

       3. Należy upewnić się, że uczniowie, którzy nie mają obowiązku zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi, wiedzą o tym.

        4. Należy upewnić się, że uczniowie wiedzą, w której sali przystępują do egzaminu; o której godzinie powinni być obecni w szkole.

       5. Przed egzaminem należy przekazać uczniom, że wyniki egzaminu poznają 1 lipca 2022 r., a zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu otrzymają 8 lipca 2022 r. 10.2.

        W TRAKCIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

       1. Przed wpuszczeniem zdających do sali egzaminacyjnej należy:

       a.  powtórzyć informację o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych b. upewnić się, że każdy zdający posiada niezbędne przybory i materiały, w tym przede wszystkim długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki – również linijkę

        c. przypomnieć zdającym, aby butelki z wodą stawiali na podłodze, przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.

        2. Należy przypomnieć zdającym, że w trakcie egzaminu ósmoklasisty nauczyciele nie udzielają wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.

       3. Przed rozpoczęciem pracy z arkuszem należy przypomnieć uczniom o tym, że:

       a. na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomni im o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi

       b. po zakończeniu pracy z arkuszem będą mieć dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

       4. Jeżeli w trakcie egzaminu ósmoklasisty wystąpi konieczność unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu z przyczyn określonych w pkt 5.4., procedurę należy przeprowadzić w sposób możliwie dyskretny, nieprowadzący do piętnowania zachowania ucznia. Informację o unieważnieniu należy niezwłocznie przekazać rodzicom (prawnym opiekunom) niepełnoletniego ucznia, wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem przyczyn i dalszego sposobu postępowania.       PO EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

        1. W przypadku unieważnienia egzaminu z przyczyn określonych w pkt 7.1.3. szkoła jest zobowiązana udzielić zdającemu i jego rodzicom pełnego wsparcia na kolejnych etapach przeprowadzanej procedury.

       2. Zdający może sprawdzić wyniki, jakie uzyskał z egzaminu z każdego przedmiotu (zarówno wynik ogólny, jak i wynik za rozwiązanie każdego zadania) w systemie informatycznym ZIU dostępnym pod adresem: www.wyniki.edu.pl. Login oraz hasło do logowania przekazuje zdającemu dyrektor szkoły, w której zdający przystępował do egzaminu ósmoklasisty. Wyniki będą udostępnione w ZIU 1 lipca 2022 r. od godz. 10:00.

       3. Zdającym należy również przypomnieć o możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.


                             HARMONOGRAM EGZAMINÓW DLA KLAS 8 W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

       Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2022 roku.

       1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
       2.  Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
       3. Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych. 3 Dz.U. z 2021 r. poz. 1082. Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2022 r.
       4. Strona 3 z 6 4. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
     • Szkoła językowa Salwator
      • Szkoła językowa Salwator

       W dniach 02.05.2022 (poniedziałek) oraz 03.05.2022 r. (wtorek) Szkoła Językowa Salwator nie prowadzi zajęć językowych. Terminy te były odliczane od umowy i nie ma potrzeby ich odwoływania.

       W dniach 04.05 – 06.05.2022 r. (środa – piątek) sekretariat Szkoły Językowej Salwator jest zamknięty w związku z urlopem pracownika.

       O wszystkich kwestiach związanych z odwoływaniem zajęć prosimy informować drogą mailową : jezyki@szkolasalwator.pl , bądź smsową  501 790 610.

       Odpowiemy w najszybszym możliwym czasie. Dziękujemy.

     • Klasyfikacja końcoworoczna
      • Klasyfikacja końcoworoczna

       Terminy związane z klasyfikacją końcoworoczną w roku szkolnym 2021/2022

       do 10 maja – podanie ocen niedostatecznych i braku możliwości klasyfikacji;

       30 maja – podanie do Librusa ocen proponowanych;

       2 czerwca – spotkanie z rodzicami;

       9 czerwca  – wystawienie ocen końcoworocznych;

       9 czerwca  - Rada  Klasyfikacyjna dla klas 1 – 3;

       10 czerwca – Rada Klasyfikacyjna dla klas 4 – 8;

       20 – 23 czerwca – dni projektowe dla klas 4 - 8;

       22 czerwca – uroczyste pożegnanie klas ósmych;

       24 czerwca – ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO.

  • Logowanie

  • Kontakt

   • Prywatna Szkoła Podstawowa SALWATOR
   • 12 422 04 08 500 085 231 502 217 434
   • ul. Senatorska 39, 30-106 KRAKÓW Poland
   • ALUMNUS sp. z o.o. (właściciel Prywatnej Szkoły Podstawowej Salwator) ING Bank Śląski S.A. 80 1050 1445 1000 0023 4280 8371 (na przelewie prosimy podawać imię i nazwisko dziecka) Informacje o wpłatach czesnego: księgowość Prywatnej Szkoły SALWATOR p. Anna Palonek Poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 14:00 tel. (12) 501-714-464 e-mail: alumnus@ascokrakow.pl
   • poniedziałek, środa 8:00 – 16:00 wtorek, czwartek, piątek 8:00 – 14:00
 • Galeria zdjęć

   brak danych